Świetlica szkolna

                                       Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 700 do 1530. 

                          KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

      Świetlica w naszej szkole jest miejscem gdzie uczniowie mogą odpocząć po skończonych zajęciach lekcyjnych, kreatywnie spędzić wolny czas, a także utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach. Nauczyciele i wychowawcy sprawujący opiekę nad wychowankami dbają o bezpieczeństwo i sprzyjającą atmosferę, dzięki której każde dziecko może realizować swoje pasje, pomysły i rozwijać zainteresowania.

      W naszej świetlicy realizowany jest określony plan dnia z odpowiednio do uczniów dopasowanym harmonogramem. W godzinach przedpołudniowych dzieci korzystające z posiłków spędzają czas na wyciszeniu i przygotowaniu do wyjścia na stołówkę, gdzie pod czujnym okiem nauczyciela mogą spokojnie zjeść posiłek.

Następnym krokiem jest odrabianie prac domowych i utrwalanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

     Następnie nadchodzi czas na zabawę. Do dyspozycji uczniów jest niezliczona ilość klocków, puzzli, zabawek edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych.

     Uczniowie z chęcią korzystają z zabaw w kącikach tematycznych takich jak kącik kuchenny czy kącik czytelniczy zapewniający nie tylko pełny dostęp do książek, ale również ciszę i spokój potrzebny do pełnego docenienia wartości słowa pisanego.

Jak tylko pogoda pozwoli uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego i placu zabaw, a także wielu innych atrakcji na świeżym powietrzu.

Podczas zajęć świetlicowych dzieci posiadają możliwość uczestniczenia w zajęciach komputerowych w sali informatycznej jak i zajęć bibliotecznych.

Świetlica jak drugi dom uczy i wychowuje pokazując uczniom jak efektywnie i przyjemnie wykorzystać czas wolny realizując jednocześnie swoje pasje i rozwijając zainteresowania.

 

                                                                               Tel. kontaktowy do szkoły: 32 42 294 46


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

              Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie
              im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1.     stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

2.     dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

3.     rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

4.     propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

5.     kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

6.     wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

7.     podnoszenie kultury życia codziennego,

8.     niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),

9.     rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

 II. Założenia organizacyjne.

      1.     Świetlica jest czynna w godz. 7.15  - 16.00 w dni, w których odbywają się   zajęcia dydaktyczne w szkole.

2.     Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

3.     Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia   
  pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie

4.     Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.

5.     Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

6.     Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie  naszej szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie.

7.    Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela  oraz 
 dzieci nie  uczęszczające na lekcje religii.

      8.    Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub
             prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9.    Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych  wpłat rodziców.

10.    Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup odpowiednich materiałów do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne).

      11.   W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

         1.   Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy  opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez
               wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym szkoły.

2.   Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

3.   Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4.    Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.

5.   Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

6.    W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 

 IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

            1.     Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2.     Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3.     Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4.     Organizowanie wycieczek i spacerów.

5.     Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6.     Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7.     Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8.     Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i terapeutą.

   V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

         Wychowanek ma prawo do:

            1. Właściwie zorganizowanej opieki

2.     Życzliwego traktowania

3.     Swobodnego  wyrażania myśli i przekonań

4.     Opieki wychowawczej.

5.     Poszanowania godności osobistej.

6.     Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 Wychowanek jest zobowiązany do;

1.     Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy

2.     Przestrzegania zasad współżycia w grupie

3.     Współpracy w procesie wychowania

4.     Pomagania słabszym

5.     Dbałości o wspólne dobro,  ład  i porządek w świetlicy

6.     Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie

   VI. Kary i nagrody wobec wychowanków

          Nagrody:

         Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, 
         kulturę osobistą itp. w postaci:

         1. pochwały ustnej,

         2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

         3. nagrody rzeczowej,

         4. dyplomu.

         Kary:

         Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

         1. upomnienie ustne,

         2. ostrzeżenie w obecności grupy,

         3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

         4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania, 

         6. skreślenie z listy wychowanków świetlicy,

         7. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony

            lub uszkodzony sprzęt.

  VII. Dokumentacja świetlicy:

          W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.     Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4. Harmonogram zajęć.

5. Rozkład dnia pracy świetlicy

6.Dzienniki zajęć.