Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY
RYBNIKA – CHWAŁOWIC W RYBNIKU

 

 

Sprawozdanie z działalności

Samorządu Szkolnego

I semestr rok szkolny 2017/2018

opiekunowie:

Anna Filiks, Magdalena Michalik

 

1.      Wyłoniono kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego .

2.      Przeprowadzono kampanię wyborczą.

3.      Przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego.

4.      Organizowano zebrania samorządu, które odbywały się w miarę potrzeb i możliwości członków Rady.

5.      Ustalano podział funkcji w Samorządzie, wybranie członków poszczególnych sekcji oraz omówienie plan
    pracy SU

6.      Ustalono zasady losowania „numeru niepytanego”.

7.      Przygotowano życzenia i upominki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

8.      Zorganizowano dyskotekę andrzejkową dla klas IV – VII, podczas której przeprowadzono zbiórkę słodyczy
    dla Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel przekazane ubogim dzieciom i seniorom z naszej
    dzielnicy.

9.      Ponownie nawiązano współpracę z Fundacją Jestem Głosem Tych Co Nie Mówią w celu zorganizowania
    zbiórki karmy i potrzebnych akcesoriów dla zwierząt.

10.    Członkowie SU pomogli w organizacji Akcji Marzycielska Poczta w naszej szkole.

11.    Trzynastego dnia miesiąca przygotowano: dzień w czapkach mikołajowych, dzień na kolorowo, dzień w
    skarpetkach nie do pary i dzień szalonych fryzur.

12.    Zorganizowano dyżury uczniów klas starszych, na długich przerwach na parterze budynku szkolnego, w celu
    poprawy bezpieczeństwa.

13.    Przygotowano gazetki:

·        Kampania wyborcza

·        Andrzejki

·        Boże Narodzenie

14.    Zaopiniowano wybór dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz program profilaktyczno –
         wychowawczy na rok 2017/2018.

 

Wybory samorządu

                W ostatnim tygodniu września w naszej szkole odbyły się dni wyborcze. Każda klasa wyłoniła swoich kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Byli nimi członkowie „trójek klasowych” klas V - VI. Kandydaci przygotowali swoje plakaty zawierające najważniejsze postulaty wyborcze.

        Dnia 3 października odbyło się głosowanie, w których wzięli wszyscy uczniowie szkoły wrzucając do urny numer odpowiadający odpowiedniej osobie. Po podliczeniu głosów ogłaszamy wyniki:

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego – Kinga Abrachamczyk klasa VIa

Zastępca Przewodniczącego Samorządu uczniowskiego – Laura Szubelak klasa VIb

                    Sekretarz – Karol Kaszuba klasa VIa

Dni wyborcze Dni wyborcze Dni wyborcze Dni wyborcze Dni wyborcze Dni wyborcze

opiekunowie:

Dorota Jurczykowska, Anna Filiks

 

SU ma swoją gazetkę ścienną, na której informuje o aktualnych wydarzeniach.

 

 

UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

 

1. Poszanowania godności osobistej.

2. Wolności od poniżającego traktowania i karania.

3. Swobody wyrażania myśli i przekonań.

4. Otrzymywania i przekazywania informacji zgodnie z poszanowaniem praw i dobrego imienia innych 
    osób.

5. Wolności myśli, sumienia i religii z poszanowaniem praw i wolności innych osób.

6. Nauki i rozwijania zainteresowań.

7. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach
    działających w szkole.

8. Nazwiska, imienia i obywatelstwa.

9. Znajomości przepisów zawartych w Statucie Szkoły, regulaminie  Samorządu Uczniowskiego oraz
    możliwości dochodzenia swoich praw.

10.Wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym oraz w zajęciach
    rekreacyjnych dostosowanych do wieku i prawidłowego rozwoju dziecka. 
          

     

                      

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:

                    

1.Punktualnego przychodzenia na zajęcia.

2.Systematycznego przygotowywania się do zajęć i aktywnego uczestniczenia w nich,

    odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu. 

3.Zachowania należytej uwagi w czasie zajęć.

4.Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz przestrzegania

   przepisów BHP na terenie szkoły i wokół niej.

5.Przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły

   i kolegów.

6.Zachowania schludnego wyglądu, noszenia stroju szkolnego ustalonego według

   odrębnych przepisów.  

7.Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych; usprawiedliwienia dokonują

   rodzice w formie pisemnego oświadczenia   o przyczynach nieobecności dziecka

   na zajęciach.

8.Przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły, zapisów statutowych i regulaminów

     wewnętrznych szkoły.

9.Wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły szczególnie w zakresie

   bezpieczeństwa swojego i innych.

10.Dbania o sprzęt i pomoce szkolne oraz o ład i porządek na terenie szkoły

      i wokół niej.