Logopeda szkolny

mgr Agnieszka Kuś – logopeda

Czas pracy logopedy w roku szkolnym 2017/2018:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11.35-12.20

terapia

7.15-8.00

terapia

 

11.35-12.20

terapia

 

12.40-13.25

terapia

9.45-10.30

konsultacje

 

12.40-13.25

terapia

12.40-13.25

terapia

13.25-14.15

terapia

 

13.25-14.15

terapia

13.25-14.15

terapia

13.25-14.15

terapia               

 

 

14.20-15.05

terapia

 

 

Konsultacje dla rodziców:

 wtorek 9.45-10.30

Cele pracy logopedycznej:

 

1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy.

 

Etapy pracy logopedycznej:

 

1. Diagnoza logopedyczna

 

Celem diagnozy logopedycznej jest ustalenie:
- nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
- przyczyn wadliwej artykulacji,
- wpływu wady na przebieg procesu porozumiewania się,
- rodzaju wady i jej wpływu na funkcjonowanie dziecka.

 

2. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek


a) ćwiczenia oddechowe 

b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych

c) ćwiczenia emisyjno – głosowe 

 

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy

- wywołanie głoski w izolacji,
- utrwalanie głoski korygowanej w sylabach otwartych i zamkniętych,
- utrwalanie głoski korygowanej w strukturze logotomowej,
- utrwalanie głoski korygowanej w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
- utrwalanie głoski korygowanej w zdaniach,
- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane,
- ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną
- ćwiczenia ortofoniczne, 

- ćwiczenie uspokajające,
- ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego – usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych,

-  ćwiczenia poczucia rytmu,

- rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych,

- ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, 

- ćwiczenia orientacji przestrzennej

 

Najczęściej spotykane wady wymowy u dzieci:

 

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

Podczas realizacji głosek: s, z, c, dz lub sz, rz, cz, dż lub ś, ź, ć, dź język jest wsuwany między zęby.

 

SEPLENIENIE BOCZNE

Podczas realizacji głosek: s, z, c, dz lub sz, rz, cz, dż lub ś, ź, ć, dź język jest ułożony niesymetrycznie i strumień powietrza uchodzi prawą bądź lewą stroną.

 

SEPLENIENIE PROSTE

 Dotyczy głosek: s, z, c, dz lub sz, rz, cz, dż lub ś, ź, ć, dź, mogą one być zastępowane np. szkoła:skoła lub śkoła; czekolada:cekolada lub ćekolada

 

KAPPACYZM I GAMMACYZM

 Głoski k oraz g zastępowane są odpowiednio przez głoski t oraz d, np. kot:tot.

 

MOWA BEZDŹWIĘCZNA

Zamiana p:b; t:d; f:w; s:z np. dom:tom, woda:foda, koza:kosa, kura:góra.

 

RERANIE

Nieprawidłowa realizacja głoski r. 

 

NOSOWANIE

Nosowe brzmienie głosek ustnych (wrażenie kataru, zatkanego nosa).